โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 25
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 91
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 3.06 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 27
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 6.25 % 3.13 % 0.00 % 84.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 4 4 6 1 0 143
ร้อยละ 2.53 % 2.53 % 3.80 % 0.63 % 0.00 % 90.51 %

126 : 3 , 3 , 4 , 0 , 0 , 116...2.38 , 2.38 , 3.17 , 0.00 , 0.00 , 92.06 = 10 : 7.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.49%

Powered By www.thaieducation.net