โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 0 3 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 0 0 0 2 1 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.39 % 1.69 % 94.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 0 0 0 5 1 75
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.17 % 1.23 % 92.59 %

81 : 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 75...0.00 , 0.00 , 0.00 , 6.17 , 1.23 , 92.59 = 6 : 7.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41%

Powered By www.thaieducation.net