โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 12
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 72
ร้อยละ 5.88 % 1.18 % 8.24 % 0.00 % 0.00 % 84.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 7 3 11 0 0 84
ร้อยละ 6.67 % 2.86 % 10.48 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

105 : 7 , 3 , 11 , 0 , 0 , 84...6.67 , 2.86 , 10.48 , 0.00 , 0.00 , 80.00 = 21 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net