โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 2 3 2 2 31
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 7.14 % 4.76 % 4.76 % 73.81 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 3 3 5 2 2 164
ร้อยละ 1.68 % 1.68 % 2.79 % 1.12 % 1.12 % 91.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 1 2 3 0 2 92
ร้อยละ 1.00 % 2.00 % 3.00 % 0.00 % 2.00 % 92.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 6 7 11 4 6 287
ร้อยละ 1.87 % 2.18 % 3.43 % 1.25 % 1.87 % 89.41 %

221 : 5 , 5 , 8 , 4 , 4 , 195...2.26 , 2.26 , 3.62 , 1.81 , 1.81 , 88.24 = 26 : 11.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.59%

Powered By www.thaieducation.net