โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 2 3 2 2 31
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 7.14 % 4.76 % 4.76 % 73.81 %
ระดับประถมศึกษา
180
จำนวน(คน) 3 4 5 4 4 160
ร้อยละ 1.67 % 2.22 % 2.78 % 2.22 % 2.22 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 4 3 5 4 5 79
ร้อยละ 4.00 % 3.00 % 5.00 % 4.00 % 5.00 % 79.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 322 คน
จำนวน(คน) 9 9 13 10 11 270
ร้อยละ 2.80 % 2.80 % 4.04 % 3.11 % 3.42 % 83.85 %

222 : 5 , 6 , 8 , 6 , 6 , 191...2.25 , 2.70 , 3.60 , 2.70 , 2.70 , 86.04 = 31 : 13.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 322 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15%

Powered By www.thaieducation.net