โรงเรียนบ้านโนนยาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.75 % 6.25 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 8 0 9 3 0 40
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 15.00 % 5.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 8 0 12 4 0 119
ร้อยละ 5.59 % 0.00 % 8.39 % 2.80 % 0.00 % 83.22 %

76 : 8 , 0 , 12 , 4 , 0 , 52...10.53 , 0.00 , 15.79 , 5.26 , 0.00 , 68.42 = 24 : 31.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.78%

Powered By www.thaieducation.net