โรงเรียนบ้านโนนยาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.75 % 6.25 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 8 0 8 3 0 41
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 13.33 % 5.00 % 0.00 % 68.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 76
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 8 0 11 4 0 129
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 7.24 % 2.63 % 0.00 % 84.87 %

76 : 8 , 0 , 11 , 4 , 0 , 53...10.53 , 0.00 , 14.47 , 5.26 , 0.00 , 69.74 = 23 : 30.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.13%

Powered By www.thaieducation.net