โรงเรียนธเนตรวิทยา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 57
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 68
ร้อยละ 2.78 % 1.39 % 1.39 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %

72 : 2 , 1 , 1 , 0 , 0 , 68...2.78 , 1.39 , 1.39 , 0.00 , 0.00 , 94.44 = 4 : 5.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56%

Powered By www.thaieducation.net