โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 2 3 1 2 8
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 16.67 % 5.56 % 11.11 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 4 5 4 4 2 92
ร้อยละ 3.60 % 4.50 % 3.60 % 3.60 % 1.80 % 82.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 5 12 1 2 0 48
ร้อยละ 7.35 % 17.65 % 1.47 % 2.94 % 0.00 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 11 19 8 7 4 148
ร้อยละ 5.58 % 9.64 % 4.06 % 3.55 % 2.03 % 75.13 %

129 : 6 , 7 , 7 , 5 , 4 , 100...4.65 , 5.43 , 5.43 , 3.88 , 3.10 , 77.52 = 29 : 22.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.87%

Powered By www.thaieducation.net