โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 13
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 8 14 3 13 4 49
ร้อยละ 8.79 % 15.38 % 3.30 % 14.29 % 4.40 % 53.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 3 2 2 21 9 33
ร้อยละ 4.29 % 2.86 % 2.86 % 30.00 % 12.86 % 47.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 12 17 6 35 13 95
ร้อยละ 6.74 % 9.55 % 3.37 % 19.66 % 7.30 % 53.37 %

108 : 9 , 15 , 4 , 14 , 4 , 62...8.33 , 13.89 , 3.70 , 12.96 , 3.70 , 57.41 = 46 : 42.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 46.63%

Powered By www.thaieducation.net