โรงเรียนบ้านนาเจริญ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 10 3 2 4 2 35
ร้อยละ 17.86 % 5.36 % 3.57 % 7.14 % 3.57 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 30 13 18 9 8 93
ร้อยละ 17.54 % 7.60 % 10.53 % 5.26 % 4.68 % 54.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 3 4 7 1 3 29
ร้อยละ 6.38 % 8.51 % 14.89 % 2.13 % 6.38 % 61.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 43 20 27 14 13 157
ร้อยละ 15.69 % 7.30 % 9.85 % 5.11 % 4.74 % 57.30 %

227 : 40 , 16 , 20 , 13 , 10 , 128...17.62 , 7.05 , 8.81 , 5.73 , 4.41 , 56.39 = 99 : 43.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70%

Powered By www.thaieducation.net