โรงเรียนบ้านนาเจริญ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 16 7 2 6 2 23
ร้อยละ 28.57 % 12.50 % 3.57 % 10.71 % 3.57 % 41.07 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 36 17 18 12 10 78
ร้อยละ 21.05 % 9.94 % 10.53 % 7.02 % 5.85 % 45.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 3 4 9 1 4 26
ร้อยละ 6.38 % 8.51 % 19.15 % 2.13 % 8.51 % 55.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 55 28 29 19 16 127
ร้อยละ 20.07 % 10.22 % 10.58 % 6.93 % 5.84 % 46.35 %

227 : 52 , 24 , 20 , 18 , 12 , 101...22.91 , 10.57 , 8.81 , 7.93 , 5.29 , 44.49 = 126 : 55.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 53.65%

Powered By www.thaieducation.net