โรงเรียนบ้านหนองหมู (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 8 4 0 3 4 26
ร้อยละ 17.78 % 8.89 % 0.00 % 6.67 % 8.89 % 57.78 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 25 20 0 11 15 104
ร้อยละ 14.29 % 11.43 % 0.00 % 6.29 % 8.57 % 59.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 33 24 0 14 19 130
ร้อยละ 15.00 % 10.91 % 0.00 % 6.36 % 8.64 % 59.09 %

220 : 33 , 24 , 0 , 14 , 19 , 130...15.00 , 10.91 , 0.00 , 6.36 , 8.64 , 59.09 = 90 : 40.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91%

Powered By www.thaieducation.net