โรงเรียนบ้านหนองหมู (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 8 4 6 3 4 20
ร้อยละ 17.78 % 8.89 % 13.33 % 6.67 % 8.89 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 25 20 15 29 11 75
ร้อยละ 14.29 % 11.43 % 8.57 % 16.57 % 6.29 % 42.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 33 24 21 32 15 95
ร้อยละ 15.00 % 10.91 % 9.55 % 14.55 % 6.82 % 43.18 %

220 : 33 , 24 , 21 , 32 , 15 , 95...15.00 , 10.91 , 9.55 , 14.55 , 6.82 , 43.18 = 125 : 56.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 56.82%

Powered By www.thaieducation.net