โรงเรียนบ้านดอนปอ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 0 2 2 2 1 120
ร้อยละ 0.00 % 1.57 % 1.57 % 1.57 % 0.79 % 94.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 0 3 2 2 1 155
ร้อยละ 0.00 % 1.84 % 1.23 % 1.23 % 0.61 % 95.09 %

163 : 0 , 3 , 2 , 2 , 1 , 155...0.00 , 1.84 , 1.23 , 1.23 , 0.61 , 95.09 = 8 : 4.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.91%

Powered By www.thaieducation.net