โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 15 11 11 8 4 47
ร้อยละ 15.63 % 11.46 % 11.46 % 8.33 % 4.17 % 48.96 %
ระดับประถมศึกษา
273
จำนวน(คน) 30 19 45 18 15 146
ร้อยละ 10.99 % 6.96 % 16.48 % 6.59 % 5.49 % 53.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 45 30 56 26 19 193
ร้อยละ 12.20 % 8.13 % 15.18 % 7.05 % 5.15 % 52.30 %

369 : 45 , 30 , 56 , 26 , 19 , 193...12.20 , 8.13 , 15.18 , 7.05 , 5.15 , 52.30 = 176 : 47.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 176 คน คิดเป็นร้อยละ 47.70%

Powered By www.thaieducation.net