โรงเรียนบ้านนาป่าน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 3 0 1 0 15
ร้อยละ 9.52 % 14.29 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 4 11 8 1 0 25
ร้อยละ 8.16 % 22.45 % 16.33 % 2.04 % 0.00 % 51.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 6 14 8 2 0 40
ร้อยละ 8.57 % 20.00 % 11.43 % 2.86 % 0.00 % 57.14 %

70 : 6 , 14 , 8 , 2 , 0 , 40...8.57 , 20.00 , 11.43 , 2.86 , 0.00 , 57.14 = 30 : 42.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86%

Powered By www.thaieducation.net