โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
213
จำนวน(คน) 3 5 8 6 3 188
ร้อยละ 1.41 % 2.35 % 3.76 % 2.82 % 1.41 % 88.26 %
ระดับประถมศึกษา
908
จำนวน(คน) 10 32 98 13 125 630
ร้อยละ 1.10 % 3.52 % 10.79 % 1.43 % 13.77 % 69.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1121 คน
จำนวน(คน) 13 37 106 19 128 818
ร้อยละ 1.16 % 3.30 % 9.46 % 1.69 % 11.42 % 72.97 %

1121 : 13 , 37 , 106 , 19 , 128 , 818...1.16 , 3.30 , 9.46 , 1.69 , 11.42 , 72.97 = 303 : 27.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 303 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03%

Powered By www.thaieducation.net