โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
213
จำนวน(คน) 3 4 7 6 3 190
ร้อยละ 1.41 % 1.88 % 3.29 % 2.82 % 1.41 % 89.20 %
ระดับประถมศึกษา
908
จำนวน(คน) 10 30 98 12 122 636
ร้อยละ 1.10 % 3.30 % 10.79 % 1.32 % 13.44 % 70.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1121 คน
จำนวน(คน) 13 34 105 18 125 826
ร้อยละ 1.16 % 3.03 % 9.37 % 1.61 % 11.15 % 73.68 %

1121 : 13 , 34 , 105 , 18 , 125 , 826...1.16 , 3.03 , 9.37 , 1.61 , 11.15 , 73.68 = 295 : 26.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 295 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32%

Powered By www.thaieducation.net