โรงเรียนบ้านหนองนาแซง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 1 2 1 2 21
ร้อยละ 10.00 % 3.33 % 6.67 % 3.33 % 6.67 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 9 6 9 3 8 56
ร้อยละ 9.89 % 6.59 % 9.89 % 3.30 % 8.79 % 61.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 12 7 11 4 10 77
ร้อยละ 9.92 % 5.79 % 9.09 % 3.31 % 8.26 % 63.64 %

121 : 12 , 7 , 11 , 4 , 10 , 77...9.92 , 5.79 , 9.09 , 3.31 , 8.26 , 63.64 = 44 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36%

Powered By www.thaieducation.net