โรงเรียนบ้านหนองนาแซง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 22
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 6.90 % 3.45 % 6.90 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 4 6 17 3 8 56
ร้อยละ 4.26 % 6.38 % 18.09 % 3.19 % 8.51 % 59.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 5 7 19 4 10 78
ร้อยละ 4.07 % 5.69 % 15.45 % 3.25 % 8.13 % 63.41 %

123 : 5 , 7 , 19 , 4 , 10 , 78...4.07 , 5.69 , 15.45 , 3.25 , 8.13 , 63.41 = 45 : 36.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 36.59%

Powered By www.thaieducation.net