โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 3 4 0 0 16
ร้อยละ 4.17 % 12.50 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 10 14 22 0 1 70
ร้อยละ 8.55 % 11.97 % 18.80 % 0.00 % 0.85 % 59.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 11 17 26 0 1 86
ร้อยละ 7.80 % 12.06 % 18.44 % 0.00 % 0.71 % 60.99 %

141 : 11 , 17 , 26 , 0 , 1 , 86...7.80 , 12.06 , 18.44 , 0.00 , 0.71 , 60.99 = 55 : 39.01
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 39.01%

Powered By www.thaieducation.net