โรงเรียนบ้านบึงกาฬ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 0 0 12 0 0 89
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.88 % 0.00 % 0.00 % 88.12 %
ระดับประถมศึกษา
331
จำนวน(คน) 5 4 20 0 0 302
ร้อยละ 1.51 % 1.21 % 6.04 % 0.00 % 0.00 % 91.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 432 คน
จำนวน(คน) 5 4 32 0 0 391
ร้อยละ 1.16 % 0.93 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 90.51 %

432 : 5 , 4 , 32 , 0 , 0 , 391...1.16 , 0.93 , 7.41 , 0.00 , 0.00 , 90.51 = 41 : 9.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 432 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 9.49%

Powered By www.thaieducation.net