โรงเรียนบ้านบึงกาฬ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 8 3 6 0 0 83
ร้อยละ 8.00 % 3.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 83.00 %
ระดับประถมศึกษา
329
จำนวน(คน) 15 13 12 0 0 289
ร้อยละ 4.56 % 3.95 % 3.65 % 0.00 % 0.00 % 87.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 429 คน
จำนวน(คน) 23 16 18 0 0 372
ร้อยละ 5.36 % 3.73 % 4.20 % 0.00 % 0.00 % 86.71 %

429 : 23 , 16 , 18 , 0 , 0 , 372...5.36 , 3.73 , 4.20 , 0.00 , 0.00 , 86.71 = 57 : 13.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 429 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 13.29%

Powered By www.thaieducation.net