โรงเรียนบ้านทองสาย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 65
ร้อยละ 1.45 % 2.90 % 1.45 % 0.00 % 0.00 % 94.20 %
ระดับประถมศึกษา
209
จำนวน(คน) 2 3 7 4 1 192
ร้อยละ 0.96 % 1.44 % 3.35 % 1.91 % 0.48 % 91.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 3 5 8 4 1 257
ร้อยละ 1.08 % 1.80 % 2.88 % 1.44 % 0.36 % 92.45 %

278 : 3 , 5 , 8 , 4 , 1 , 257...1.08 , 1.80 , 2.88 , 1.44 , 0.36 , 92.45 = 21 : 7.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55%

Powered By www.thaieducation.net