โรงเรียนบ้านทองสาย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 66
ร้อยละ 0.00 % 2.90 % 1.45 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
209
จำนวน(คน) 3 6 7 2 3 188
ร้อยละ 1.44 % 2.87 % 3.35 % 0.96 % 1.44 % 89.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 3 8 8 2 3 254
ร้อยละ 1.08 % 2.88 % 2.88 % 0.72 % 1.08 % 91.37 %

278 : 3 , 8 , 8 , 2 , 3 , 254...1.08 , 2.88 , 2.88 , 0.72 , 1.08 , 91.37 = 24 : 8.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.63%

Powered By www.thaieducation.net