โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
99
จำนวน(คน) 8 16 10 1 2 62
ร้อยละ 8.08 % 16.16 % 10.10 % 1.01 % 2.02 % 62.63 %
ระดับประถมศึกษา
322
จำนวน(คน) 11 25 50 2 0 234
ร้อยละ 3.42 % 7.76 % 15.53 % 0.62 % 0.00 % 72.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 421 คน
จำนวน(คน) 19 41 60 3 2 296
ร้อยละ 4.51 % 9.74 % 14.25 % 0.71 % 0.48 % 70.31 %

421 : 19 , 41 , 60 , 3 , 2 , 296...4.51 , 9.74 , 14.25 , 0.71 , 0.48 , 70.31 = 125 : 29.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 421 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 29.69%

Powered By www.thaieducation.net