โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 8 16 9 1 2 59
ร้อยละ 8.42 % 16.84 % 9.47 % 1.05 % 2.11 % 62.11 %
ระดับประถมศึกษา
328
จำนวน(คน) 12 29 47 2 1 237
ร้อยละ 3.66 % 8.84 % 14.33 % 0.61 % 0.30 % 72.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 423 คน
จำนวน(คน) 20 45 56 3 3 296
ร้อยละ 4.73 % 10.64 % 13.24 % 0.71 % 0.71 % 69.98 %

423 : 20 , 45 , 56 , 3 , 3 , 296...4.73 , 10.64 , 13.24 , 0.71 , 0.71 , 69.98 = 127 : 30.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 423 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 30.02%

Powered By www.thaieducation.net