โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 8 17 9 1 1 59
ร้อยละ 8.42 % 17.89 % 9.47 % 1.05 % 1.05 % 62.11 %
ระดับประถมศึกษา
328
จำนวน(คน) 15 30 47 3 1 232
ร้อยละ 4.57 % 9.15 % 14.33 % 0.91 % 0.30 % 70.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 423 คน
จำนวน(คน) 23 47 56 4 2 291
ร้อยละ 5.44 % 11.11 % 13.24 % 0.95 % 0.47 % 68.79 %

423 : 23 , 47 , 56 , 4 , 2 , 291...5.44 , 11.11 , 13.24 , 0.95 , 0.47 , 68.79 = 132 : 31.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 423 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 31.21%

Powered By www.thaieducation.net