โรงเรียนบ้านโคกสวาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 0 4 3 0 12
ร้อยละ 17.39 % 0.00 % 17.39 % 13.04 % 0.00 % 52.17 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 7 6 10 1 0 42
ร้อยละ 10.61 % 9.09 % 15.15 % 1.52 % 0.00 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 11 6 14 4 0 54
ร้อยละ 12.36 % 6.74 % 15.73 % 4.49 % 0.00 % 60.67 %

89 : 11 , 6 , 14 , 4 , 0 , 54...12.36 , 6.74 , 15.73 , 4.49 , 0.00 , 60.67 = 35 : 39.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 39.33%

Powered By www.thaieducation.net