โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
106
จำนวน(คน) 7 8 6 3 0 82
ร้อยละ 6.60 % 7.55 % 5.66 % 2.83 % 0.00 % 77.36 %
ระดับประถมศึกษา
293
จำนวน(คน) 14 16 21 7 0 235
ร้อยละ 4.78 % 5.46 % 7.17 % 2.39 % 0.00 % 80.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 399 คน
จำนวน(คน) 21 24 27 10 0 317
ร้อยละ 5.26 % 6.02 % 6.77 % 2.51 % 0.00 % 79.45 %

399 : 21 , 24 , 27 , 10 , 0 , 317...5.26 , 6.02 , 6.77 , 2.51 , 0.00 , 79.45 = 82 : 20.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 399 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.55%

Powered By www.thaieducation.net