โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 8 9 7 4 0 81
ร้อยละ 7.34 % 8.26 % 6.42 % 3.67 % 0.00 % 74.31 %
ระดับประถมศึกษา
293
จำนวน(คน) 14 18 22 8 0 231
ร้อยละ 4.78 % 6.14 % 7.51 % 2.73 % 0.00 % 78.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 402 คน
จำนวน(คน) 22 27 29 12 0 312
ร้อยละ 5.47 % 6.72 % 7.21 % 2.99 % 0.00 % 77.61 %

402 : 22 , 27 , 29 , 12 , 0 , 312...5.47 , 6.72 , 7.21 , 2.99 , 0.00 , 77.61 = 90 : 22.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 402 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.39%

Powered By www.thaieducation.net