โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 11 13 5 6 0 74
ร้อยละ 10.09 % 11.93 % 4.59 % 5.50 % 0.00 % 67.89 %
ระดับประถมศึกษา
293
จำนวน(คน) 20 23 25 15 0 210
ร้อยละ 6.83 % 7.85 % 8.53 % 5.12 % 0.00 % 71.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 402 คน
จำนวน(คน) 31 36 30 21 0 284
ร้อยละ 7.71 % 8.96 % 7.46 % 5.22 % 0.00 % 70.65 %

402 : 31 , 36 , 30 , 21 , 0 , 284...7.71 , 8.96 , 7.46 , 5.22 , 0.00 , 70.65 = 118 : 29.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 402 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.35%

Powered By www.thaieducation.net