โรงเรียนบ้านหนองตอ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 1 1 3 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 3.23 % 9.68 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 0 6 8 11 0 76
ร้อยละ 0.00 % 5.94 % 7.92 % 10.89 % 0.00 % 75.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 0 7 9 14 0 102
ร้อยละ 0.00 % 5.30 % 6.82 % 10.61 % 0.00 % 77.27 %

132 : 0 , 7 , 9 , 14 , 0 , 102...0.00 , 5.30 , 6.82 , 10.61 , 0.00 , 77.27 = 30 : 22.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73%

Powered By www.thaieducation.net