โรงเรียนบ้านหนองตอ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 2 2 4 0 23
ร้อยละ 0.00 % 6.45 % 6.45 % 12.90 % 0.00 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 0 7 9 12 0 72
ร้อยละ 0.00 % 7.00 % 9.00 % 12.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 0 9 11 16 0 95
ร้อยละ 0.00 % 6.87 % 8.40 % 12.21 % 0.00 % 72.52 %

131 : 0 , 9 , 11 , 16 , 0 , 95...0.00 , 6.87 , 8.40 , 12.21 , 0.00 , 72.52 = 36 : 27.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 27.48%

Powered By www.thaieducation.net