โรงเรียนบ้านคำภู (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 21
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 3 4 4 3 4 113
ร้อยละ 2.29 % 3.05 % 3.05 % 2.29 % 3.05 % 86.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 5 6 5 4 5 134
ร้อยละ 3.14 % 3.77 % 3.14 % 2.52 % 3.14 % 84.28 %

159 : 5 , 6 , 5 , 4 , 5 , 134...3.14 , 3.77 , 3.14 , 2.52 , 3.14 , 84.28 = 25 : 15.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.72%

Powered By www.thaieducation.net