โรงเรียนบ้านคำภู (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 22
ร้อยละ 10.71 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 3 4 7 0 4 114
ร้อยละ 2.27 % 3.03 % 5.30 % 0.00 % 3.03 % 86.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 6 6 8 0 4 136
ร้อยละ 3.75 % 3.75 % 5.00 % 0.00 % 2.50 % 85.00 %

160 : 6 , 6 , 8 , 0 , 4 , 136...3.75 , 3.75 , 5.00 , 0.00 , 2.50 , 85.00 = 24 : 15.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00%

Powered By www.thaieducation.net