โรงเรียนประสานมิตรวิทยา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 8 2 3 1 2 39
ร้อยละ 14.55 % 3.64 % 5.45 % 1.82 % 3.64 % 70.91 %
ระดับประถมศึกษา
267
จำนวน(คน) 27 19 45 11 21 144
ร้อยละ 10.11 % 7.12 % 16.85 % 4.12 % 7.87 % 53.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
159
จำนวน(คน) 15 10 33 6 5 90
ร้อยละ 9.43 % 6.29 % 20.75 % 3.77 % 3.14 % 56.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 481 คน
จำนวน(คน) 50 31 81 18 28 273
ร้อยละ 10.40 % 6.44 % 16.84 % 3.74 % 5.82 % 56.76 %

322 : 35 , 21 , 48 , 12 , 23 , 183...10.87 , 6.52 , 14.91 , 3.73 , 7.14 , 56.83 = 139 : 43.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 481 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 208 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24%

Powered By www.thaieducation.net