โรงเรียนแก่งอาฮง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 2 1 1 1 21
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 3.70 % 3.70 % 3.70 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 5 7 7 5 8 34
ร้อยละ 7.58 % 10.61 % 10.61 % 7.58 % 12.12 % 51.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 6 9 8 6 9 55
ร้อยละ 6.45 % 9.68 % 8.60 % 6.45 % 9.68 % 59.14 %

93 : 6 , 9 , 8 , 6 , 9 , 55...6.45 , 9.68 , 8.60 , 6.45 , 9.68 , 59.14 = 38 : 40.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 40.86%

Powered By www.thaieducation.net