โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 16
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 5 2 9 1 0 45
ร้อยละ 8.06 % 3.23 % 14.52 % 1.61 % 0.00 % 72.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 6 3 11 1 0 61
ร้อยละ 7.32 % 3.66 % 13.41 % 1.22 % 0.00 % 74.39 %

82 : 6 , 3 , 11 , 1 , 0 , 61...7.32 , 3.66 , 13.41 , 1.22 , 0.00 , 74.39 = 21 : 25.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 25.61%

Powered By www.thaieducation.net