โรงเรียนบ้านไคสี (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 1 0 2 13
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 11.11 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 3 0 5 7 8 47
ร้อยละ 4.29 % 0.00 % 7.14 % 10.00 % 11.43 % 67.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 4 1 6 7 10 60
ร้อยละ 4.55 % 1.14 % 6.82 % 7.95 % 11.36 % 68.18 %

88 : 4 , 1 , 6 , 7 , 10 , 60...4.55 , 1.14 , 6.82 , 7.95 , 11.36 , 68.18 = 28 : 31.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82%

Powered By www.thaieducation.net