โรงเรียนบ้านไคสี (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 1 0 2 13
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 11.11 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 3 0 5 7 8 45
ร้อยละ 4.41 % 0.00 % 7.35 % 10.29 % 11.76 % 66.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 4 1 6 7 10 58
ร้อยละ 4.65 % 1.16 % 6.98 % 8.14 % 11.63 % 67.44 %

86 : 4 , 1 , 6 , 7 , 10 , 58...4.65 , 1.16 , 6.98 , 8.14 , 11.63 , 67.44 = 28 : 32.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56%

Powered By www.thaieducation.net