โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.50 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 0 0 11 2 0 114
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.66 % 1.57 % 0.00 % 89.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 0 1 11 2 0 153
ร้อยละ 0.00 % 0.60 % 6.59 % 1.20 % 0.00 % 91.62 %

167 : 0 , 1 , 11 , 2 , 0 , 153...0.00 , 0.60 , 6.59 , 1.20 , 0.00 , 91.62 = 14 : 8.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.38%

Powered By www.thaieducation.net