โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 4 0 2 0 10
ร้อยละ 11.11 % 22.22 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 6 9 4 4 0 31
ร้อยละ 11.11 % 16.67 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 57.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 8 13 4 6 0 41
ร้อยละ 11.11 % 18.06 % 5.56 % 8.33 % 0.00 % 56.94 %

72 : 8 , 13 , 4 , 6 , 0 , 41...11.11 , 18.06 , 5.56 , 8.33 , 0.00 , 56.94 = 31 : 43.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 43.06%

Powered By www.thaieducation.net