โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 8
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 16.67 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 0 0 3 0 1 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 4.35 % 82.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 35 คน
จำนวน(คน) 0 0 5 2 1 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 5.71 % 2.86 % 77.14 %

35 : 0 , 0 , 5 , 2 , 1 , 27...0.00 , 0.00 , 14.29 , 5.71 , 2.86 , 77.14 = 8 : 22.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

Powered By www.thaieducation.net