โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 3 0 2 6
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 16.67 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 4.35 % 86.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 35 คน
จำนวน(คน) 1 0 5 0 3 26
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 8.57 % 74.29 %

35 : 1 , 0 , 5 , 0 , 3 , 26...2.86 , 0.00 , 14.29 , 0.00 , 8.57 , 74.29 = 9 : 25.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71%

Powered By www.thaieducation.net