โรงเรียนบ้านนาคำ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 3 2 0 0 18
ร้อยละ 14.81 % 11.11 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 12 8 7 1 0 58
ร้อยละ 13.95 % 9.30 % 8.14 % 1.16 % 0.00 % 67.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 7 2 9 0 0 29
ร้อยละ 14.89 % 4.26 % 19.15 % 0.00 % 0.00 % 61.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 23 13 18 1 0 105
ร้อยละ 14.38 % 8.13 % 11.25 % 0.63 % 0.00 % 65.63 %

113 : 16 , 11 , 9 , 1 , 0 , 76...14.16 , 9.73 , 7.96 , 0.88 , 0.00 , 67.26 = 37 : 32.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38%

Powered By www.thaieducation.net