โรงเรียนบ้านนาคำ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 4 2 1 1 18
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 6.67 % 3.33 % 3.33 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 12 8 7 2 0 57
ร้อยละ 13.95 % 9.30 % 8.14 % 2.33 % 0.00 % 66.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 7 0 0 0 0 40
ร้อยละ 14.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 23 12 9 3 1 115
ร้อยละ 14.11 % 7.36 % 5.52 % 1.84 % 0.61 % 70.55 %

116 : 16 , 12 , 9 , 3 , 1 , 75...13.79 , 10.34 , 7.76 , 2.59 , 0.86 , 64.66 = 41 : 35.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 29.45%

Powered By www.thaieducation.net