โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 4 7 5 1 1 29
ร้อยละ 8.51 % 14.89 % 10.64 % 2.13 % 2.13 % 61.70 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 18 11 7 7 10 111
ร้อยละ 10.98 % 6.71 % 4.27 % 4.27 % 6.10 % 67.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 0 2 0 2 0 84
ร้อยละ 0.00 % 2.27 % 0.00 % 2.27 % 0.00 % 95.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 22 20 12 10 11 224
ร้อยละ 7.36 % 6.69 % 4.01 % 3.34 % 3.68 % 74.92 %

211 : 22 , 18 , 12 , 8 , 11 , 140...10.43 , 8.53 , 5.69 , 3.79 , 5.21 , 66.35 = 71 : 33.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.08%

Powered By www.thaieducation.net