โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 4 8 5 1 1 26
ร้อยละ 8.89 % 17.78 % 11.11 % 2.22 % 2.22 % 57.78 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 20 11 7 8 10 107
ร้อยละ 12.27 % 6.75 % 4.29 % 4.91 % 6.13 % 65.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94
จำนวน(คน) 0 2 0 5 0 87
ร้อยละ 0.00 % 2.13 % 0.00 % 5.32 % 0.00 % 92.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 302 คน
จำนวน(คน) 24 21 12 14 11 220
ร้อยละ 7.95 % 6.95 % 3.97 % 4.64 % 3.64 % 72.85 %

208 : 24 , 19 , 12 , 9 , 11 , 133...11.54 , 9.13 , 5.77 , 4.33 , 5.29 , 63.94 = 75 : 36.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 302 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 27.15%

Powered By www.thaieducation.net